Hướng dẫn sử dụng các công cụ của CopyWriter tại AROMA

Hướng dẫn sử dụng bao gồm:
-Cách dùng CopyWriter Template.
-Cách check CopyScape.
-Cách đặt tên file sau khi hoàn thành bài viết.
-Cách đặt tiêu đề mail.
Chúc các bạn cộng tác tốt tại AROMA

174
07:54
Rates : 0